Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Masser af uddannelse i overenskomsterne

Industriens overenskomster indeholder masser af muligheder for at uddanne sig. CO-Magasinet guider dig her gennem paragraffer til kompetenceudvikling.

Gennem de seneste mange år har uddannelse haft en central placering ved overenskomstforhandlingerne. Det afspejler sig i industriens overenskomster, hvor der er mange muligheder for at styrke sine kompetencer, så man fortsat kan leve op til de krav, som det moderne arbejdsmarked stiller.

CO-industri og Dansk Industri stiller gennem samarbejdsorganet TekSam konsulenter til rådighed, de kan hjælpe jer med generel uddannelsesplanlægning. Se mere på TekSams hjemmeside.

Her er en hurtig guide gennem overenskomsterne, så du kan finde netop de paragraffer, der giver dig og dine kolleger den uddannelse, som I har lyst til og brug for.

 

Aftalt uddannelse

Seneste skud på uddannelsesstammen blev skrevet ind i overenskomsterne ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Her blev CO-industri og Dansk Industri enige om at bruge 200 millioner kroner på aftalt uddannelse i virksomhederne.

Overenskomsterne om aftalt uddannelse

Industriens Overenskomst § 44, stk. 4.

Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 4.

Organisationsaftaler: Industriens Kompetenceudviklingsfond punkt 11 samt protokollat; Kriterier m.v. for tildeling af støtte til aftalt uddannelse, og protokollat; Støtte til kompetenceudviklingsfonden til aftalt uddannelse.

(Faktaboks oprettet i forhold til overenskomsterne 2017-2020)

Målet er at løfte ufaglærte til faglært niveau og give faglærte og funktionærer mulighed for at videreuddanne sig. Og du får din sædvanlige løn under uddannelsen, mens din arbejdsplads modtager tilskud fra IKUF (Industriens Kompetenceudviklingsfond).

Aftalt uddannelse skal, som ordene antyder, aftales på arbejdspladsen - typisk i uddannelsesudvalget eller i samarbejdsudvalget. Og der skal være lokal enighed om, at virksomheden kan ansøge om støtte til aftalt uddannelse.
For at få støtte til uddannelse skal uddannelsesaktiviteten også være fastlagt i den uddannelsesplan, som er aftalt mellem virksomheden og den enkelte. Man kan fortsat gøre brug af selvvalgt uddannelse i de år, hvor man ikke deltager i aftalt uddannelse.

Ved aftalt uddannelse er det muligt at få støtte til for eksempel ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning og almen voksenuddannelse samt støtte til erhvervsuddannelser for voksne og udvalgte AMU-kurser, ligesom det er muligt at få støtte til uddannelse på udvalgte akademiuddannelser og udvalgte moduler på diplomuddannelser på videregående niveau.

Se, hvordan I kommer i gang med aftalt uddannelse på ikuf.dk.

 

Selvvalgt uddannelse

Overenskomsterne om selvvalgt uddannelse

Industriens Overenskomst § 44, stk. 2 og 3 samt § 47.

Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2 og 3 samt stk. 10.

Organisationsaftaler: Industriens Kompetenceudviklingsfond.

(Faktaboks oprettet i forhold til overenskomsterne 2017-2020)

Selvvalgt uddannelse er en unik mulighed for at tage to ugers efter- og videreuddannelse helt gratis, og man bestemmer oven i købet selv, hvilken uddannelse man vil tage, så længe uddannelsen er relevant for beskæftigelse i industrien og fremgår af den lange positivliste over uddannelser, som IKUF giver penge til.

Man har ret til to ugers betalt uddannelse om året, og de kan opdeles i timer eller dage. De to ugers uddannelse kan spares op, så man for eksempel kan få seks ugers uddannelse, hvis man ikke har brugt sin uddannelsesret de foregående to år.

Man kan få betalt kursusgebyr og materialeudgifter samt eventuel støtte til transport ved uddannelse i fritiden som aftenskurser og fjernundervisning. Det gælder også for lærlinge og elever. Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) betaler desuden 85 procent lønkompensation.

Læs mere om selvvalgt uddannelse

 

Fagligt relevant uddannelse

CO-industri og Dansk Industri er enige om, at efter- og videreuddannelse er vigtig og anbefaler derfor virksomhederne at gennemføre systematisk uddannelsesplanlægning samt oprettelse af et uddannelsesudvalg. Industriens Overenskomst § 43 samt Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 1.

Når man deltager i uddannelse som led i sin arbejdsplads’ uddannelsesplanlægning, skal man have sin sædvanlige løn. Industriens Overenskomst § 44, stk. 1.

Som funktionær kan man have ret til at deltage i 14 dages uddannelse pr. år, hvis der eksisterer et uddannelsesbehov. Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 1.

CO-industri og Dansk Industri stiller gennem samarbejdsorganet TekSam konsulenter til rådighed, de kan hjælpe jer med uddannelsesplanlægningen. Se mere på teksam.dk.

 

Uddannelse ved arbejdsfordeling

Ved arbejdsfordeling kan virksomheden ved lokal enighed ansøge IKUF om støtte til uddannelse.

I Industriens Overenskomst § 47, stk. 3 henvises til §§ 44 og 45 efter reglerne i Organisationsaftaler om Industriens Kompetenceudviklingsfond pkt. 9.

I Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 10c henvises til § 25, stk. 1 og 4 efter reglerne i Organisationsaftaler om Industriens Kompetenceudviklingsfond pkt. 9.

 

Uddannelse ved opsigelse

Har man været ansat på den samme arbejdsplads i mindst tre år og bliver afskediget, har man ret til at deltage i et relevant kursus. Kurset kan højest vare to uger, og arbejdsgiveren dækker udgifter samt lønkompensation. Industriens Overenskomst § 38, stk. 8b. Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 9a.

Har man seks måneders anciennitet i virksomheden og afskediges, har man ret til yderligere en uges kursus i opsigelsesperioden med tilskud fra IKUF efter reglerne i Industriens Overenskomst §44, stk. 2 og Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2. Man har desuden ret til at bruge opsparet selvvalgt uddannelse i op til to uger.

Industriens Overenskomst § 38, stk. 8c. Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 9b. Hvis man, inden opsigelsen finder sted, har aftalt at bruge opsparet uddannelse, så har man ret til det.

 

Frihed til anden uddannelse

Industriens Overenskomst åbner i § 46 for, at medarbejdere kan få fri til at deltage i efteruddannelse efter eget valg. Af Industriens Funktionæroverenskomsts § 25, stk. 8 fremgår det, at aftale om individuel frihed til uddannelse efter eget valg kun kan træffes mellem virksomheden og den enkelte medarbejder.

 

Uddannelse for ophørte tillidsrepræsentanter

Du har ret til en drøftelse om behov for faglig opdatering, når du ophører med at være tillidsrepræsentant. Det kræver blot, at du har været tillidsrepræsentant i mindst tre år og fortsat er beskæftiget på virksomheden.

Hvis virksomheden og du ikke kan blive enige om behovet for faglig opdatering, har du ret til tre ugers opdatering og seks ugers faglig opdatering, hvis du har været tillidsrepræsentant i seks sammenhængende år. Industriens Overenskomst § 3, stk. 3 og Industriens Funktionæroverenskomst § 18, stk. 4.