Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsens overordnede opgave er at varetage ejernes og dermed selskabets interesser. Det er bestyrelsen, der varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

Bestyrelsens overordnede opgave er at varetage ejernes og dermed selskabets interesser. Det er bestyrelsen, der varetager den overordnede og strategiske ledelse, mens direktionen varetager den daglige ledelse.

Bestyrelsen skal udover det strategiske arbejde føre tilsyn med:

  • At bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde.
  • At der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller.
  • At bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om finansielle forhold.
  • At direktionen udøver sit hverv på en behørig måde efter bestyrelsens retningslinjer, og at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt.

 

Medarbejdervalgtes inddragelse i beslutninger

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen deltager på lige fod og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Det betyder, at medarbejdervalgte skal inddrages på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i beslutninger.

 

Afskedigelse/ansættelse af direktør

En af de meget vigtige opgaver for bestyrelsen er ansættelse/afskedigelse af direktøren.

En direktør skal ansættes af selskabets bestyrelse inklusiv de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Der kan godt blive indsat en midlertidig direktør for straks efterfølgende at blive godkendt af bestyrelsen.

 

Forholdet til direktør

I visse selskaber er der praksis for, at formanden sammen med direktøren med faste intervaller holder kontaktmøder med medarbejderrepræsentanterne. Såfremt formanden ikke deltager i disse møder, bør medarbejderrepræsentanterne orientere formanden om de emner, der drøftes på møderne – i hvert fald, hvis drøftelserne omfatter emner, som også drøftes eller skal besluttes i bestyrelsen.

 

Budget

Budgettet er en forudsigelse af selskabets økonomiske udvikling. Et realistisk budget er derfor et vigtigt instrument i relation til den økonomiske styring af et selskab. I budgettet kan ses, hvilket resultat der forventes i det kommende år, og om der sker ændringer i udgifter og indtægter. Fremgår det for eksempel af budgettet, at lønomkostningerne skal mindskes, kan det være en indikation af, at der skal afskediges medarbejdere.

Bestyrelsen vedtager på et bestyrelsesmøde budgettet efter forslag fra direktionen. Godkendelsen bør ske inden starten af det regnskabsår, som budgettet vedrører. Bestyrelsen bør ikke uden videre acceptere direktionens oplæg til budget, men skal forholde sig kritisk til det.

 

Årsregnskab

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med de regnskabsprincipper, som er bestemt i årsregnskabsloven.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt årets resultat. Dette krav om sand og god information er overordnet lovens detailbestemmelser.

Bestyrelsen skriver under på årsregnskabet og på, at det er et retvisende billede af selskabets økonomiske situation.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?