Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Lean ordliste

Forklaring på ord anvendt i lean-sammenhæng.

5S
En metode til at skabe orden, overblik og struktur på arbejdspladsen.
1.    Sorter
2.    Systematiser
3.    Rengør
4.    Standardiser
5.    Discipliner

Benchmarking
Der skelnes mellem:
Data- eller resultatbenchmarking, hvor udvalgte nøgletal sammenlignes mellem forskellige virksomheder eller organisatoriske enheder. Sammenligninger mellem indsatser, resultater eller karakteristika indgår ofte som en del af et beslutningsgrundlag eller som input til strategien. Proces-benchmarking, som er en metode til at lære af førende virksomheder og organisationer.
Proces-benchmarking går ud på, at man undersøger egne arbejdsmetoder og -processer for derefter at undersøge, hvordan “verdensmesteren” gør. Til slut bruges de indhøstede erfaringer til at forbedre og optimere arbejdsmetoder og -processer.

Blitzkaizen
= kaizen-event. Kort koncentreret indsats, hvor målet for en nedsat arbejdsgruppe er at skabe radikale forbedringer.

Bufferlager
Det lager der er nødvendigt for at opfange udsving i produktionen. (materialemangel, mandskabsmangel, maskinnedbrud m.m.)

CEDAC
Metode til at analysere mulige årsager til problemer. Variant af årsag-virkningsdiagram.    

Celler
Layoutet af forskellige typer maskiner der udfører forskellige operationer i tæt rækkefølge, typisk i form af et U, således, at enkeltstyksproduktion og fleksibel anvendelse af menneskelig arbejdsindsats bliver mulig ved hjælp af bearbejdning af flere maskiner.

Cyklustid
= procestid. Den tid der går fra bearbejdningen/behandlingen af et emne/en sag starter til bearbejdningen/behandlingen af det/den næste starter.

Enkeltstyksproduktion
Produktion hvor seriestørrelsen er en eller tilnærmelsesvis en. Forudsætter bl.a. konstant efterspørgsel, korte omstillingstider og flow i produktionen uden stop og fejl.

Flaskehals
En flaskehals er det sted i værdistrømmen, hvor processen sinkes. Fjernes en flaskehals har det betydning for hele værdistrømmen. En forbedring uden for flaskehalsen giver ikke nødvendigvis en forbedring for værdistrømmen.

Flow
Et af de fem lean-principper. Målet er, at varer, ydelser eller sager flyder fra proces til proces uden stop.

Funktionelt layout
Praksis med at gruppere maskiner eller aktiviteter efter funktionstype, f.eks. slibemaskiner eller ordreindtastning. Det modsatte af celler.

Gemba
= åstedet. Princip der betyder, at man skal foretage analyser og løse problemerne, der hvor aktiviteterne foregår.

Gennemløbstid
Den tid det tager en komponent/et dokument at nå hele vejen gennem alle processer og lagre.

Heijunka
= Udjævning. En planlægningsmetode der medfører, at alle varianter produceres i samme takt.

Jidoka
Princip der betyder, at man skal stoppe produktionen, hvis der opstår fejl eller problemer.

JiT
= Just-in-Time. Princip der indebærer, at der kun skal produceres det, der er behov for i rette mængde og til rette tid.

Kaizen
Kai = ændring, Zen = god. Små løbende forbedringer.

Kaizentavle
En tavle som bruges til tavlemøder. På tavlen samles, diskuteres, prioriteres og planlægges forbedringsforslag.

Kanban
= Signal. Ofte bruges kort (kanbankort) til styring af produktion eller bestilling af varer. Der kan også bruges andre former for signaler.

Køtid
Den tid et produkt er på lager, en sag er i en sagsbunke. Summen af køtider og cyklus tider = gennemløbstid.

Lean
En ledelsesfilosofi baseret på målet om at skabe mest mulig værdi for kunderne (borgerne, patienterne, klienterne, brugerne m.fl.) ved bl.a. at eliminere spild.

Leveringstid
Den totale tid kunden skal vente fra afgivelse af ordren til produktet modtages. Når et planlægnings- eller produktionssystem kører ved eller under kapaciteten, er leveringstiden og gennemløbstiden identiske. Når efterspørgslen overstiger systemets kapacitet, er der en ekstra ventetid før planlægnings- og produktionsstadiet, og leveringstiden er derfor længere end gennemløbstiden. Se gennemløbstid.

Muda
= Spild der defineres som enhver aktivitet, der ikke skaber værdi for kunden. Ikke værdiskabende aktiviteter kan opdeles i (rent) spild og nødvendige aktiviteter.

Mura
Ujævn arbejdsbelastning, udsving, uensartethed.
Uønskede variationer i opgavemængden og kvalitet.

Muri
Overbelastning af medarbejdere og udstyr og uhensigtsmæssigt indrettede arbejdspladser. Overbelastning af mennesker kan medføre øgede belastninger i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Mål- og resultattavle
En tavle hvor alle væsentlige mål og resultater gøres synlige for medarbejderne. Tavlen kan f.eks. indeholde produktionsmål, produktionsplaner, fejlprocenter, projektstatus, salgsmål og sygefravær.

Nedetid
Den tid der mistes i forbindelse med planlagte og uforudsete stop.

OEE
= Overall Equipment Efficiency (TUE = Total udstyrseffektivitet).
Mål for udnyttelsen af maskiner og udstyr.

Omstillingstid
Den tid der går med at omstille fra at kunne producere/udføre en type produkt/arbejde til en anden type.
1.    Indre omstillingstid (Omstilling der kun kan ske, når maskinen står stille)
2.    Ydre omstillingstid (Det der forberedes, mens maskinen stadig kører)

Oppetid
Den teoretiske produktionstid fratrukket planlagte og uforudsete stop.

Overproduktion
Angiver at der produceres for meget, før der eller behov for det, eller at noget laves for godt. En af de 7 oprindelige spildtyper.

Pacemaker-proces
Pacemaker-processen er den proces, der bestemmer takten for de øvrige processer.

PDCA
= Plan-Do-Check-Act. Et princip for gennemførelse af forbedringer.

Poka-yoke
En systematisk metode til at eliminere fejl. Kan også betyde at ”idiotsikre” en proces.

Produktfamilie
En metode til at gruppere produkter, sager eller services i et mindre antal produktfamilier.

Pull
= træk. Et af de fem lean-principper, som betyder, at en proces bestemmer, hvornår og hvor meget, der skal produceres i den foregående proces. Herved ”trækkes” produkterne gennem processen, og lagrene kan minimeres.

Push
= skub. Det modsatte af Pull. Der produceres ud fra prognoser og detaljerede planer(forecasts). Herved ”skubbes” produkterne gennem processen uden hensyn til den efterfølgende proces.

Sikkerhedslager
Det lager der er nødvendigt for at dække virksomhedens spild.

SMED
= Single-Minute Exchange of Die. En systematisk metode til at reducere omstillingstider fra timer til minutter og minutter til sekunder.

Spild
Defineres som enhver aktivitet, der ikke skaber værdi for kunden. Ikke værdiskabende aktiviteter kan opdeles i (rent) spild og nødvendige aktiviteter. Kaldes også Muda.
1.    Nødvendigt spild (ledelse, instruktion, ferie, pauser m.m.)
2.    Unødvendigt spild (For stort lager, fejl, ventetid m.m.)    

Standard
Den bedste metode til at udføre et arbejde. Standarder kan også være procedurer, skemaer, skabeloner, standardbreve o.l.

Standardarbejde
= Standard Work. En præcis beskrivelse af hver arbejdsopgave, der angiver cyklustid, Takt-tid, arbejdsrækkefølge for bestemte opgaver og det minimale lager af dele, der skal være til rådighed for at gennemføre aktiviteten.

Styringsreol
Typisk en reol hvorfra opgaverne styres og fordeles. Formålet er at give overblik over opgavemængden og at sikre udjævning af arbejdsbelastningen mellem medarbejderne.

Supermarked
Et supermarked er et lager med mange forskellige emner - alle i mindst muligt antal.

Takttid
Synkroniser takten, så den passer til efterspørgslen. Det er efterspørgslen, der bestemmer takten. Hvis en kunde ønsker 37 produkter om ugen (37 timers arbejdsuge,) er takttiden 1 time.

Tavlemøde
En struktureret metode til at behandle forbedringsforslag, igangsætte og følge op på forbedringstiltag.
Kan sikre målopfyldelse ved at snakke om målene.

TPM
= Total Productive Maintenance. Et koncept, hvor medarbejderne sikrer løbende forbedringer og selv udfører forbyggende vedligehold af maskiner.

TPS
= Toyota Production system. I Japan er TPS synonym med lean.

Visual Management
= synlig ledelse. Målet er at gøre resultater, status og situationen på arbejdspladsen synlig, så det hele tiden er muligt at træffe de rigtige beslutninger.

Værdi
Alle aktiviteter, kunden er villig til at betale for, har værdi. De øvrige aktiviteter er enten spild eller nødvendige ikke værdiskabende aktiviteter.    

Værdistrøm
Summen af de processer og aktiviteter – værdiskabende såvel som ikke-værdiskabende – der gennemføres for at kunne levere kunden et produkt eller en ydelse.

Værdistrømsanalyse (VSA)
= Value stream mapping (VSM). En metode til at kortlægge værdistrømme. Værdiskabende aktiviteter, spild og forbedringsmuligheder fastlægges, hvorefter forbedringstiltag planlægges og gennemføres.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.