Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Brug de rigtige værktøjer til at stoppe underbetaling

Industriens overenskomster har flere værktøjer, der kan bruges til at stoppe underbetalte vikarer og udenlandsk arbejdskraft.

Tillidsrepræsentanten spiller en helt afgørende rolle, når det handler om at sikre vikarer og udenlandske kolleger ordentlige løn- og arbejdsforhold.

- Tillidsrepræsentanten har det mest indgående kendskab til, hvem der hører til på arbejdspladsen og kan reagere, hvis han eller hun oplever, at der pludseligt er andre folk i virksomheden, siger Dennis Jensen, faglig sekretær i CO-industri.

Og med industriens overenskomster i hånden har tillidsrepræsentanten gode muligheder for at afdække, om vikarerne får den løn og de tillæg, som de har krav på, og om de udenlandske kolleger er ansat på lige vilkår og dermed ikke bidrager til social dumping.

Selv om brugen af udenlandsk arbejdskraft ikke er så udbredt i industrien som i andre brancher, så er overenskomsterne gennem de sidste mange overenskomstfornyelser blevet tilpasset de tendenser, som ses på det danske arbejdsmarked. Samtidig er industriens overenskomster blevet tilpasset et stigende forbrug af vikarer. Ved overenskomstforhandlingerne i år har tillidsrepræsentanten for eksempel i bilag 17, også kaldet vikarprotokollatet, fået ret til et afklarende møde på virksomheden hurtigst muligt, som kan afgøre, om der forekommer vikararbejde på virksomheden og under hvilke forhold. Og ved overenskomstforhandlingerne i 2014 fik virksomhederne i samme protokollat pligt til at informere tillidsrepræsentanten om, hvilke lokalaftaler og kutymer, virksomheden har oplyst, skal overholdes i forhold til vikarer.

 

Hurtig reaktion

Det handler nemlig om at reagere hurtigt, hvis tillidsrepræsentanten får mistanke om, at vikarer bliver snydt. Især hvis det er udenlandsk arbejdskraft, der midlertidigt er på arbejdspladsen, skal der handles hurtigt. Hvis de først er rejst, kan det være svært at sikre sig tilstrækkelig dokumentation.

- Det er væsentligt, at tillidsrepræsentanten hurtigst muligt tager kontakt til folkene på arbejdspladsen og får tjekket løn- og ansættelsesvilkår. Har man først sikret sig kopier af ansættelseskontrakter, lønsedler og dokumentation for udbetaling, så står man langt stærkere bevismæssigt, hvis det skulle komme til en sag, forklarer Dennis Jensen.

Han anerkender dog, at det kan være svært for tillidsrepræsentanter at få udenlandske medarbejdere til at udlevere de rigtige dokumenter.

- Men vi ser en stigende tendens til, at flere udenlandske arbejdere lader sig organisere. Det skyldes sandsynligvis, at der har været mange sager i pressen, og at de er blevet mere beviste om deres rettigheder som udstationerede. Så det er efterhånden mere reglen end undtagelsen, at flere tør og vil udlevere dokumenterne og ikke vil være med til underbetaling og social dumping, siger han.

 

Afklarende møde

De vigtigste værktøjer i industriens overenskomster til at afdække lønforholdene for vikarer og udenlandske kolleger er for timelønnede bilag 8 og bilag 17 samt bilag 20 for funktionærer.

Bilag 17 er et værktøj, som tillidsrepræsentanten direkte kan bruge på arbejdspladsen for at afklare, om der er vikarer på arbejdspladsen.

Med bilag 17 i hånden kan tillidsrepræsentanten blandt andet anmode om hurtigt at få et møde med ledelsen for at afklare, om der er tale om vikararbejde, der er omfattet af bilaget. Hvis parterne ikke kan blive enige, kan tillidsrepræsentanten gennem sit forbund hente hjælp hos CO-industri, som kan begære et afklarende møde med Dansk Industri. Mødet skal holdes hurtigst muligt og senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af begæringen hos DI.

På mødet skal virksomheden blandt andet oplyse om den udefrakommende virksomheds navn og CVR-nummer eller RUT-nummer. Den skal beskrive, hvilke opgaver virksomheden udfører, og hvornår opgaven er løst, ligesom det skal forklares, hvem der har ledelses- og instruktionsbeføjelser overfor den udefrakommende virksomheds medarbejdere. Alt sammen oplysninger, der skal bidrage til at opklare, om der er tale om vikararbejde eller om det er entreprise.

- Det er oplysninger, som tillidsrepræsentanten har krav på, så virksomheden kan ligeså godt udlevere dem med det samme til tillidsrepræsentanten, inden vi bliver hentet ind i sagen, siger Dennis Jensen.

 

Krav om dokumentation

Bilag 8 bruges af tillidsrepræsentanter for timelønnede, hvis der udelukkende er tale om udenlandsk arbejdskraft. Bilag 8-møder kan begæres af tillidsrepræsentanten gennem lokalafdelingen, og mødet foregår mellem CO-industri og DI. På mødet bliver det blandt andet afklaret, om arbejdet er omfattet af Industriens Overenskomst, og om der er tale om arbejdsudleje – altså vikarer – eller entreprisearbejde. På mødet skal alle relevante baggrundsoplysninger som eksempelvis entrepriseaftale, ansættelseskontrakter, time/ugesedler, lønsedler og dokumentation for, at lønnen er indbetalt på medarbejderens bankkonto, fremlægges. Det er også på disse møder, at det bliver afklaret, om der er lokalaftaler, som skal overholdes.

I Industriens Funktionæroverenskomst er det bilag 20, der kan bruges til at afdække løn- og arbejdsforhold for udenlandske medarbejdere.

Når det er blevet afklaret, om der er tale om vikararbejde eller entreprisearbejde, begynder arbejdet med at se på, om vikarerne eller de udenlandske kolleger får den løn, som de har krav på, om de får feriepenge, pension og indbetaling til frivalgslønkontoen og er ansat på forhold, som svarer til de danske overenskomster og lovgivningen på området. Får de ikke det, er det som udgangspunkt tillidsrepræsentanten og den lokale afdeling, som foretager beregningerne på et efterkrav, men det er muligt at få hjælp fra fagforbundet eller CO-industri.

 

Gennemskuelig løn

Er der tale om entreprisearbejde med udstationerede medarbejdere, er arbejdet også omfattet af det protokollat i organisationsaftalen, der hedder ”Lønforhold for udstationerede medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst”. Protokollatet er en skærpelse af bilag 8 og 20 og beskriver de krav, der er til blandt andet ferie, udstationeringstillæg og pension.

- Formålet er at sikre, at udstationerede virksomheder ikke stilles hverken bedre eller ringere end danske virksomheder i forbindelse med aflønning ifølge overenskomsterne. Desuden sikrer protokollatet, at virksomheder, der har udstationerede medarbejdere, skal fremlægge en gennemskuelig opgørelse af den udbetalte løn og andre overenskomstmæssige løndele, forklarer Dennis Jensen.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?