Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

ARTIKLER & NYHEDER

Nye rettigheder og redskaber til dig

OK23-forliget er fyldt med forbedringer for tillidsrepræsentanterne.

Tillidsrepræsentanten har en nøgleposition i spillet om at få den danske model på arbejdsmarkedet til at fungere optimalt. Med OK23- forliget bliver den centrale rolle yderligere styrket med en lang række tiltag, der kan understøtte tillidsrepræsentantens rolle og mandat. Her kan du se, hvilke værktøjer du fremover kan bruge i dit arbejde som tillidsrepræsentant:

ORGANISERING
CO-industri og Dansk Industri understreger, at der ikke må lægges hindringer i vejen for organiseringen på arbejdspladsen, og at denne organisering kan lettes ved adgang til orientering til nyansatte medarbejdere.

Det kan for eksempel være i forbindelse med en introduktionsdag, når virksomheden har ansat et vist antal nye medarbejdere, eller med en fast frekvens.

DÆKNINGSOMRÅDE

Tillidsrepræsentanter under Industriens Funktionæroverenskomst skal fremover orienteres, hvis arbejdsgiveren ændrer en medarbejders ansættelsesforhold, således at ansættelsesforholdet ikke længere er omfattet af overenskomstens dækningsområde.

Det giver tillidsrepræsentanten mulighed for at følge op på sagen, hvis han eller hun ikke er enig med ledelsen i beslutningen.

FERIE

En virksomhed og en tillidsrepræsentant kan indgå aftale om en mere fleksibel tilrettelæggelse af ferien på den enkelte virksomhed.

Helt konkret kan der ved lokalaftale fraviges fra ferielovens § 7 om ferie på forskud samt princippet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, som ikke er optjent på afholdelsestidspunktet.

OK23 protkollaterne

Her kan du hente hele aftalen om OK23-forliget mellem CO-industri og Dansk Industri.

Aftalen skal være skriftlig og kan kun indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt efter reglerne i overenskomsten.

UDDANNELSESREPRÆSENTANT

Ledelsen og tillidsrepræsentanter kan lave en aftale om at udpege en uddannelsesrepræsentant for virksomheden.

Uddannelsesrepræsentanten kan hjælpe virksomheden og medarbejderne med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser. Ligesom uddannelsesrepræsentanten kan være sparringspartner for virksomheden, medarbejdere og IKUF’s opsøgende konsulenter.

Uddannelsesrepræsentanten kan også hjælpe virksomheden med at få overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge og elever.

Uddannelsesrepræsentanten er ikke beskyttet af Industriens Overenskomst § 6 eller Industriens Funktionæroverenskomst § 21.

SAMARBEJDSKURSUS FOR NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER

Adgangen til at komme på TekSams "Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter" bliver udvidet fra 18 måneder til 24 måneder efter at tillidsrepræsentanten er tiltrådt.

CO-industri og Dansk Industri understreger dog, at tillidsrepræsentanten har ret til at komme på kurset hurtigst muligt, efter at vedkommende er valgt.

Tillidsrepræsentanter, der blandt andet på grund af corona-nedlukninger ikke har haft mulighed for at deltage i kurset, får desuden mulighed for at deltage, selvom tidsfristen er overskredet. Det kan ske 5 år tilbage fra marts 2023.

På TekSams "Samarbejdskursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter" bliver tillidsrepræsentanten klædt på til at indgå i det daglige samarbejde i virksomheden og i samarbejdsudvalget. Der undervises blandt andet i samarbejde og psykisk arbejdsmiljø, produktionsforståelse og regnskabs- og forretningsforståelse.

VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANT

Overenskomstparterne er enige om at reducere det antal medarbejdere, der skal være beskæftiget på virksomheden/ i afdelingen, før der er ret til at vælge en tillidsrepræsentant.

Fremover får medarbejderne ret til at vælge en tillidsrepræsentant, hvis der er 5 ansatte under Industriens Overenskomst på en virksomhed/ i en afdeling. Tidligere skulle der være 6. Ligeledes er der sket reduktion i antallet af medarbejdere, hvis forskellige faggruppe vil gå sammen om at vælge en tillidsrepræsentant.

For Industriens Funktionæroverenskomst gælder det, at en gruppe på 5 medarbejdere kan vælge en tillidsrepræsentant. I virksomheder med mindre end 5 medarbejdere i den enkelte gruppe kan parterne aftale, at der alligevel vælges en tillidsrepræsentant.

Som noget nyt har parterne aftalt, at valg af tillidsrepræsentant kan foregå i arbejdstiden. Dette skal aftales lokalt.

DET GODE SAMARBEJDE

Overenskomstparterne har aftalt at udvikle en guide om det gode lokale samarbejde på virksomhederne, som kan inspirere tillidsrepræsentanter og virksomheder.

Parterne skal også drøfte eventuelle lokale og strukturelle barrierer for rekruttering af tillidsrepræsentanter på industriens overenskomster.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.