Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Spørgsmål & svar om lokalaftaler

Her kan du se nogle af de typiske spørgsmål om lokalaftaler og svarene.

Hvilke regler gælder om opsigelse af lokalaftale?

En lokalaftale gælder, indtil den udløber som følge af en udløbsdato, eller hvis en af parterne opsiger den.

Opsigelsesvarslet er to måneder til den 1. i en måned, med mindre andet er aftalt.

Det er hele lokalaftalen, som bliver opsagt. Man kan ikke bare plukke dele af den ud til opsigelse, ud over hvis parterne er enige.

Den part, der opsiger lokalaftalen, har pligt til at indkalde til lokale forhandlinger, og hvis I ikke kan blive enige der, skal den opsigende part også sørge for, at sagen går videre til mæglingsmøde inden for de fastsatte frister.

Se mere i overenskomsterne (Industriens Overenskomst, kapitel II, § 8 og Industriens Funktionæroverenskomsts § 23).
 

Hvad sker der, hvis vi bliver uenige om lokalaftalen?

Hvis I bliver uenige om fortolkningen af en lokalaftale, skal I i første omgang søge at løse sagen lokalt, og kan I ikke blive enige her, går sagen videre efter reglerne om behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter i Industriens Overenskomsts kapitel XII, § 49 og Industriens Funktionæroverenskomsts § 24.

Ved fortolkningen af det aftalte kigger man især på:

Ordlyden
Hvad står der præcist ord for ord i aftalen.

Intentionen
Hvad har formålet med aftalen været (her kan det være godt at have fx mødereferater, mailudveksling og andre bilag til at understøtte begrundelsen).

Praksis
Hvordan har det aftalte været udmøntet i praksis.

Skal vikarer dækkes af lokalaftalen?

Ja, lokalaftaler gælder for både fastansatte og vikarer med de afgrænsninger, som ligger i selve lokalaftalen i forhold til afdelinger, medarbejdergrupper m.v.
 

Hvad gør vi, hvis virksomheden vil opsige lokalaftalen?

Først og fremmest skal I sikre jer, at lokalaftalen er opsagt rettidigt (IOK §8, stk. 2 og IFO § 23, stk. 2). Dernæst skal I sikre jer, at virksomheden indkalder til forhandlinger (IOK §8, stk. 3 og IFO § 23, stk. 3).

Læs i øvrigt resten af bestemmelserne i Industriens Overenskomsts § 8 og Industriens Funktionæroverenskomsts § 23 om de regler, der skal overholdes.

Hvis I fra medarbejderside ønsker at opsige en lokalaftale, skal I ligeledes overholde varsler, indkaldelse til forhandlinger m.v.

Hvem kan indgå lokalaftalen?

Medarbejdere og ledelse kan i fællesskab indgå en lokalaftale. Det vil være tillidsrepræsentanten, som indgår aftalen på kollegernes vegne. Hvis man vil bruge lokalaftalen til at anvende fravigelsesmulighederne i overenskomsterne, kan aftalen kun indgås af en tillidsrepræsentant på medarbejderside, og aftalerne skal sendes til organisationerne til orientering. Fravigelsesmulighederne fremgår af Industriens Overenskomst kapitel 1, 3, 4 og 10 og Industriens Funktionæroverenskomst §§ 9, 10, 11,12 stk. 11+12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 og bilag 19.

Kan lokalaftalen være på andre sprog end dansk?

Lokalaftalen kan godt været på et andet sprog end dansk, og det har I mulighed for at aftale parterne imellem. Hvis originalen af lokalaftalen er udformet på engelsk, kan I som medarbejdere forlange en oversættelse til dansk. Det vil i øvrigt være den danske udgave, som har forrang i forhold til udgaver udarbejdet på et fremmedsprog. I vil også kunne kræve, at forhandlinger foregår på dansk – evt. under assistance fra en tolk. Såvel oversættelser som tolkebistand må ske på virksomhedens bekostning.

obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?