Gå til hovedindhold
Mere
Menu
Søg

INFO & FAKTA

Ligelønssager

Da ligelønslovgivningen er aftalt ind som en del af industriens overenskomster, skal alle sager om uligeløn på industriens område føres i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole.

Da ligelønslovgivningen er aftalt ind som en del af industriens overenskomster, skal alle sager om uligeløn på industriens område føres i det fagretlige system og ikke ved de almindelige domstole jf. industriens overenskomsters bilag om ligeløn §5.

 

Ret til besigtigelse

Hvis forbund finder grundlag for at rejse en sag om forskelsbehandling, kan der jf. industriens overenskomsters bilag om lige løn §6 afholdes besigtigelse på virksomheden med deltagelse af organisationerne, inden sagen behandles fagretligt.

 

Bevisbyrde

Der er jf. industriens overenskomsters bilag om ligeløn §5, stk. 2 delt bevisbyrde i ligelønssager. Hvis tillidsrepræsentanten eller et medlem kan påvise faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, er det arbejdsgivers ansvar at dokumentere, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Afskediges en medarbejder inden for et år efter at have rejst en ligelønssag, er der omvendt bevisbyrde jf. industriens overenskomsters bilag om lige løn §3.

 

Ligelønsnævnet

Overenskomstparterne har oprettet et ligelønsnævn, der behandler sager om brud på og fortolkning af overenskomstens ligelønsbestemmelser. Det gælder både for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Opnås der ikke enighed ved den indledende fagretlige behandling, bliver ligelønssager afgjort i ligelønsnævnet.

Ligelønsnævnet blev nedsat den 1. juni 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som formand. Stedfortrædere er højesteretsdommerne Jytte Scharling og Poul Dahl Jensen.


obs! Uanset artiklens indhold og formuleringer er det de til enhver tid gældende overenskomster og øvrige bestemmelser, der gælder.

VIL DU VIDE MERE?